سروش جوانی

پر کن پیاله را کین آب آتشین دیریست ره به حال خرابم نمی برد

بهمن 89
1 پست