سروش جوانی

پر کن پیاله را کین آب آتشین دیریست ره به حال خرابم نمی برد

آب و هوا

<script src='http://Bahar-20.com/weather/cod.php?width=0&style=1&textcolor=003C96&bgcolor=ADADAD&city=IRXX0018&border=757575' type=text/javascript ></script><div style='display:none'><a href=http://Bahar-20.com></a>  <a href=http://Bahar-20.com/weather></a></div>
/ 0 نظر / 18 بازدید
بهمن 89
2 پست